2.3.2021 klo 13.00-13.20 SAMAT-toiminnan esittely

Järjestön/toteuttajan nimi: Kynnys ry SAMAT-toiminta

Järjestäjän yhteystiedot:
Kynnys ry SAMAT-toiminta
Kansankatu 53
90100 Oulu
http://samat.kynnys.fi/
Instagram: @samat_toiminta

Tapahtuman kesto: 20 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta: Tanja Roth, seksuaalikasvattaja ja seksuaalineuvoja (SSS) ja Elisa Tomperi, perhetoiminnan koordinaattori, esittelevät SAMAT-toimintaa.

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRmYWVhZDItNzNlMC00MzdmLWEwMGUtMjg4Yjg5YmQ0YTlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d021b27b-6727-41c4-bb59-a68e6ab305e3%22%2c%22Oid%22%3a%22466f0006-e186-4976-a395-9647674132d2%22%7d