3.3.2021 klo 11.00-11.45 Balanssia liikkuen – Näkökulmia liikunnan ja vapaaehtoistyön merkityksestä hyvinvointiin ja mielenterveyteen

Järjestön/toteuttajan nimi: Balanssi ry

Järjestäjän yhteystiedot: www.balanssia.fi

Tapahtuman kesto: 45 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta: Päihde- ja mielenterveysjärjestö Balanssi ry:n liikuntaryhmien esittely, liikunnan vaikutukset hyvinvointiin ja mielenterveyteen sekä vapaaehtoisen kokemuksia liikunnasta ja vapaaehtoistoiminnasta.

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAyYmQ2YTAtZGEwYS00OTM1LTlhZDctMzkzODQ1NzNjOWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b8749214-d995-4af0-88b6-fcbddd6fb60d%22%2c%22Oid%22%3a%221795bbc7-0a3d-4268-a8c0-0c160404e22c%22%7d