3.3.2021 klo 11.30-12.00 Löytävän vanhustyön malli Turku ja Vakka-Suomi

Järjestön/toteuttajan nimi: Markku Juhani Fingerroosin muistosäätiö

Järjestäjän yhteystiedot: https://fingerroos.net/

Tapahtuman kesto: 30 minuuttia

Kuvaus tapahtumasta: Esitellään löytävän vanhustyön malli; Löytävä vanhustyö on suunnattu haasteellisessa elämäntilanteessa oleville, riittämättömien tai kokonaan palvelujen ulkopuolella oleville yli 60-vuotiaille. Löytävä vanhustyö tavoittaa, ohjaa ja tukee ikääntyneitä tarvitsemiensa toimintojen ja palveluiden piiriin. Löytävä työ on tavoitteellista ja ammatillista.

Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDNiM2JlOWItMTQyNi00MGNlLTlhZjQtMDUzMzRhODAxMjhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229bed7121-fffe-427e-8677-04c6331363e6%22%2c%22Oid%22%3a%2296f0aa10-7ad7-4a3c-9b87-a91d27c5a47a%22%7d